Spory korporacyjne

Doradzaliśmy klientom w największych sporach korporacyjnych w Polsce, w tym wielopłaszczyznowych, niejednokrotnie precedensowych czy też „patowych”. Zdobyte doświadczenie pokazuje, że w tej najdynamiczniejszej dziedzinie prawa procesowego - jak w żadnej innej dziedzinie prawa - najbardziej liczy się know-how, doświadczenie oraz znajomość strategii prowadzenia sporu. Bez tego zatrważająco szybko i łatwo można stracić spółkę, lub kontrolę nad nią. Reprezentowaliśmy i reprezentujemy klientów we wszelkich sporach korporacyjnych zaczynając od spółek osobowych, poprzez spółki z ograniczoną odpowiedzialnością i akcyjne, aż po spółki notowane na giełdzie. Nasz zespół posiada liczne sukcesy w tej dziedzinie zdobyte przy okazji najgłośniejszych sporów korporacyjnych dotyczących spółek działających na polskim rynku w różnych branżach. Synergia naszych doświadczeń i sukcesów pozwala nam na świadczenie kompleksowej obsługi prawnej w tej dziedzinie. 

Co robimy:

 • opracowanie strategii prowadzenia sporów korporacyjnych;
 • kompleksowa obsługa spółek handlowych, w tym spółek publicznych dotycząca przygotowania walnych zgromadzeń / zgromadzeń wspólników oraz ich prowadzenia oraz reprezentacja akcjonariuszy / wspólników na zgromadzeniach spółek;
 • prowadzenie sporów korporacyjnych na wszelkich obszarach:
 • spory o ustalenie nieistnienia / stwierdzenie nieważności / uchylenie uchwał organów spółek handlowych, w tym m.in. dotyczących zmian statutu / umowy spółki,  podwyższenia kapitału zakładowego, przyznania uprawnień osobistych akcjonariuszom / wspólnikom, udzielenia zgód korporacyjnych, zmian w organach spółek;
 • spory o ustalenie nieważności akcji, ustalenie niepodjęcia określonych uchwał (tzw. uchwał negatywnych), ustalenie zakresu uprawnienia określonych akcjonariuszy / wspólników;
 • reprezentacja w postępowaniach zabezpieczających;
 • reprezentacja w postępowaniach przed sądami rejestrowymi m.in. dotyczących ujawnienia zmian na podstawie kwestionowanych uchwał; upoważnienia do zwołania zgromadzenia spółki, ujawnienia akcjonariuszom / wspólnikom określonych informacji dotyczących spółki, powołania w spółkach publicznych rewidenta ds. szczególnych;
 • prowadzenie sporów w spółkach osobowych dotyczących pozbawienia wspólników prawa reprezentacji spółki oraz prowadzenia spraw spółki;
 • prowadzenie sporów dotyczących wyłączenia wspólników spółek z o.o., rozwiązania spółek z o.o., winkulacji akcji i udziałów;
 • prowadzenie sporów dotyczących spółek publicznych m.in. związanych z zawarciem nienotyfikowanych porozumień i utratą prawa głosu, związanych z tzw. delistingiem i ustaleniem tzw. wartości godziwej akcji, wypłatą dywidendy dla akcjonariuszy.

Reprezentatywne projekty:

 • obrona grupy kapitałowej przed wrogim przejęciem przez wspólnika posiadającego 50% akcji i udziałów w spółkach zakończona przejęciem grupy kapitałowej przez reprezentowanego klienta;
 • skuteczna obrona spółki publicznej przed szantażem korporacyjnym i wrogim przejęciem spółki przez jednego z akcjonariuszy w oparciu o przepisy dotyczące utraty prawa głosu w spółkach publicznych;
 • skuteczna obrona spółki publicznej w konflikcie z akcjonariuszem większościowym zakończona ugodą w wyniku, której akcjonariusz większościowy sprzedał akcje;
 • skuteczna obrona spółki publicznej związanej z „zajazdem korporacyjnym” części akcjonariuszy spółki i równoczesnym odbyciem dwóch równoległych „walnych zgromadzeń”;
 • skuteczna obrona spółek publicznych przed powołaniem rewidenta ds. szczególnych przez akcjonariusza próbującego wrogo przejąć spółkę oraz akcjonariusza będącego jednocześnie konkurentem spółki publicznej;
 • doradztwo prawne na rzecz akcjonariusza większościowego w procesie zniesienia dematerializacji akcji spółki z branży spożywczej, w tym obrona przed szantażem korporacyjnym jednego z akcjonariuszy blokujących ww. proces; 
 • doradztwo prawne w obronie spółki publicznej przed zablokowaniem połączenia spółek zakończone pozytywnymi rozstrzygnięciami dla Klienta, w tym rejestracją połączenia spółek;
 • obrona spółki publicznej notowanej na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. produkującej materiały ogniotrwałe przed szantażem korporacyjnym polegającym na wstrzymywaniu realizacji podwyższenia kapitału zakładowego, doradztwo prawne przy przygotowywaniu i przeprowadzaniu walnych zgromadzeń, realizacja podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego połączonego z emisją warrantów subskrypcyjnych, która to emisja miała na celu umożliwienie realizacji konsolidacji spółek z sektora;
 • obrona pracowniczej spółki akcyjnej z sektora budowlanego przed wrogim przejęciem przez konkurencyjną spółkę publiczną notowaną na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.;
 • obrona spółki publicznej notowanej na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. działającej w sektorze informatycznym, mediowym i business travel oraz spółek od niej zależnych przed wrogim przejęciem przez spółkę publiczną notowaną na rynku Newconnect zajmującą się inwestycjami w spółki z branży marketingowej;
 • doradztwo prawne na rzecz akcjonariuszy spółek wchodzących w skład grupy kapitałowej prowadzącej działalność w zakresie obsługi nieruchomości o łącznej wartości ponad pół miliarda złotych związane z obroną przed wrogim przejęciem przez jednego z akcjonariuszy;
 • reprezentowanie spółki będącej jednym z największych regionalnych producentów piwa w Polsce w sprawach związanych z próbami pozbawienia Klienta kancelarii – jako akcjonariusza spółki będącej największym krajowym producentem skrobi ziemniaczanej i jej przetworów – prawa poboru i „rozwodnienia” udziału w kapitale zakładowym, jak też próbami pozbawienia klienta kancelarii możliwości wyboru członków rady nadzorczej w drodze głosowania grupami;
 • przygotowanie i realizacja długoterminowej strategii obrony pracowniczej spółki akcyjnej będącej najstarszym producentem wyrobów gumowych w Polsce przed wrogim przejęciem przez konkurencyjną spółkę akcyjną, doradztwo przy przygotowywaniu i przeprowadzaniu walnych zgromadzeń, uchwalaniu programów skupów akcji własnych oraz zmianach statutu spółki, które to zmiany miały na celu wzmocnienie akcjonariatu pracowniczego w spółce oraz zagwarantowanie jej pracowniczego charakteru;
 • przygotowanie i realizacja długoterminowej strategii obrony pracowniczej spółki akcyjnej będącej jednym z najstarszych przedsiębiorstw zielarskich w Polsce przed wrogim przejęciem przez konkurencyjną spółkę akcyjną, doradztwo przy przygotowywaniu przeprowadzaniu walnych zgromadzeń, uchwalaniu programów skupów akcji własnych oraz zmianach statutu spółki, które to zmiany miały na celu wzmocnienie akcjonariatu pracowniczego w spółce oraz zagwarantowanie jej pracowniczego charakteru;
 • reprezentacja wspólników spółek z o.o. w wygranych procesach o wyłączenie wspólników w spółkach z o.o. poprzedzone zabezpieczeniem powództw;
 • skuteczna obrona wspólników w spółkach osobowych w procesach o pozbawienie praw do reprezentacji spółek.

Pisaliśmy
o tym

POKAŻ WSZYSTKIE

Masz pytanie?

NAPISZ DO NAS

Kontakt

Brysiewicz i Wspólnicy sp.k.
ul. Dzielna 60, piętro II, klatka W
01-029 Warszawa

T: +48 22 299 0970
E: kancelaria@biw.legal

NIP: 5242837129

Zobacz na mapie google