Prawo rynków kapitałowych

Znajomość realiów polskiego rynku kapitałowego i doświadczenie w tym obszarze pozwalają nam skutecznie doradzać naszym klientom przede wszystkim w zakresie operacji kapitałowych i transakcji, w tym zbycia lub nabycia znacznych pakietów akcji spółek publicznych oraz wezwań na sprzedaż akcji spółek publicznych. Podmiotom notowanym na GPW, NewConnect oraz Catalyst doradzamy także m.in. w obszarze wypełniania obowiązków informacyjnych i notyfikacyjnych. Dbając o bezpieczeństwo prawne pomagamy im sprawnie funkcjonować na rynku kapitałowym i realizować założone cele biznesowe – Wojciech Bokina.

Wiedza i wieloletnie doświadczenie sprawiają, że eksperci kancelarii pewnie czują się w zawiłościach prawa rynku kapitałowego. Zapewniamy kompleksową obsługę w sprawach dotyczących rynku kapitałowego zarówno w aspekcie transakcyjnym, jak i regulacyjnym. Pracownicy kancelarii czuwają nad przestrzeganiem zasad funkcjonowania spółek na rynku regulowanym, w związku z czym nasi klienci oraz członkowie ich organów nie muszą obawiać się niedochowania obowiązków raportowych lub rejestrowych. Doradzamy również klientom w prawidłowym przeprowadzaniu walnych zgromadzeń, co minimalizuje ryzyko skutecznego zaskarżenia podjętych podczas nich uchwał. Z uwagi na naturalne synergie z naszą praktyką energetyczną wspieramy również uczestników towarowego rynku regulowanego w sprawach związanych z obrotem energią, gazem i prawami majątkowymi.

Krzysztof Brysiewicz

partner zarządzający, radca prawny
Więcej

Mariusz Pniewski

partner, radca prawny
Więcej

Aleksandra Zeuschner

adwokat, of counsel
Więcej

Jakub Skręta

prawnik
Więcej

Michał Jeleń

prawnik
Więcej

Nasi klienci to:

 • inwestorzy instytucjonalni
 • inwestorzy indywidualni
 • fundusze inwestycyjne i towarzystwa funduszy inwestycyjnych
 • podmioty funkcjonujący na GPW i New Connect;
 • holdingi
 • domy maklerskie
 • podmioty handlujące na TGE
 • ASI

Zakres usług:

 • Doradztwo w zakresie transakcji na rynku kapitałowym, w tym przeprowadzanie operacji kapitałowych oraz transakcji zbycia lub nabycia znacznych pakietów akcji spółek publicznych. Obsługa publicznych wezwań na sprzedaż akcji spółek publicznych.
 • Doradztwo w przeprowadzaniu procesów przekształcenia, połączenia lub podziału spółek handlowych oraz tworzeniu struktur holdingowych.
 • Doradztwo w prowadzeniu postępowań sądowych i administracyjnych oraz w innych aspektach regulacyjnych związanych z uzyskaniem zezwolenia na prowadzenie działalności na rynku kapitałowym. Doradztwo w przygotowaniu spółki do wejścia na rynek regulowany GPW S.A., a także w zakresie notowań w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect lub Catalyst.
 • Doradztwo w obszarze wypełniania obowiązków informacyjnych i notyfikacyjnych wynikających z tzw. Rozporządzenia MAR, przepisów krajowych oraz stosownych regulacji obowiązujących na GPW, NewConnect i Catalyst, w tym doradztwo członkom zarządów oraz rad nadzorczych mające na celu zabezpieczenie przed dokonywaniem nadużyć określonych w tzw. Rozporządzeniu MAR.
 • Doradztwo w zakresie zmiany rynku notowań z NewConnect na GPW S.A., obsługa procesu delisting’u.
 • Reprezentacja emitentów, inwestorów i innych podmiotów w postępowaniach przed KNF, GPW, KDPW oraz w sporach związanych z funkcjonowaniem na rynku kapitałowym.
 • Doradztwo w obszarze funkcjonowania towarzystw funduszy inwestycyjnych i funduszy inwestycyjnych zarówno w zakresie transakcji, jak i regulacji.
 • Tworzenie i obsługa struktur kwalifikowanych jako Alternatywne Spółki Inwestycyjne (ASI).
 • Doradztwo w zakresie transakcji przeprowadzanych w ramach Towarowej Giełdy Energii S.A. oraz obsłudze podmiotów uczestniczących w zorganizowanym obrocie energią oraz prawami majątkowymi notowanymi na TGE S.A.

Sekcja zrealizowane działania

 • Reprezentacja szeregu spółek publicznych w postępowaniach wyjaśniających prowadzonych przez Komisję Nadzoru Finansowego dotyczących domniemanego naruszenia obowiązków informacyjnych określonych w ustawie o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.
 • Doradztwo prawne na rzecz akcjonariusza większościowego w procesie zniesienia dematerializacji akcji spółki z branży spożywczej, w tym obrona przed szantażem korporacyjnym jednego z akcjonariuszy blokujących ww. proces.
 • Reprezentacja funduszy inwestycyjnych w związku z ochroną praw korporacyjnych.
 • Doradztwo prawne w zakresie ochrony praw akcjonariuszy mniejszościowych spółek publicznych, w tym uzyskanie pozytywnego rozstrzygnięcia w przedmiocie powołania rewidenta ds. szczególnych.
 • Doradztwo prawne w zakresie przejęcia kontroli nad spółką publiczną przez akcjonariuszy mniejszościowych, w tym poprzez uzyskanie kontroli operacyjnej przez grupę akcjonariuszy mniejszościowych, ustanowienie uprawnień osobistych dla przedstawicieli akcjonariuszy mniejszościowych oraz doprowadzenie do „wyjścia” akcjonariusza większościowego ze spółki i przejęcia jego akcji na atrakcyjnych warunkach finansowych.
 • Doradztwo prawne w obronie przed szantażem korporacyjnym spółki publicznej, zakończone pozytywnymi rozstrzygnięciami dla klienta, w tym pozytywnym rozstrzygnięciem w przedmiocie odmowy powołania rewidenta ds. szczególnych.
 • Obrona spółki publicznej notowanej na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. produkującej materiały ogniotrwałe przed szantażem korporacyjnym polegającym na wstrzymywaniu realizacji podwyższenia kapitału zakładowego, doradztwo prawne przy przygotowywaniu i przeprowadzaniu walnych zgromadzeń, realizacja podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego połączonego z emisją warrantów subskrypcyjnych, która to emisja miała na celu umożliwienie realizacji konsolidacji spółek z sektora.
 • Obrona pracowniczej spółki akcyjnej z sektora budowlanego przed wrogim przejęciem przez konkurencyjną spółkę publiczną notowaną na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
 • Bieżące doradztwo funduszowi inwestycyjnemu zamkniętemu obejmujące m.in. planowanie i realizację transakcji, emisje i umorzenia certyfikatów inwestycyjnych, wdrożenie mechanizmów audytu i wdrożenie wewnętrznych polityk zgodnych z wytycznymi KNF.

Newsletter

Bądź na bieżąco. Otrzymuj od nas alerty prawne, aktualne komentarze oraz informacje o nowych publikacjach ekspertów z Kancelarii Brysiewicz i Wspólnicy.