Energetyka i infrastruktura

Rozumiemy finansowe, polityczne i regulacyjne wyzwania stojące przed branżą energetyczną. Dążymy do tego, by przeszkody prawne nie stanęły na drodze realizacji projektów kształtujących przyszłość w tym sektorze – dr Magdalena Porzeżyńska.

Energetyka

Ograniczenie emisji dwutlenku węgla oraz zwiększenie udziału odnawialnych źródeł energii to obecnie istotne czynniki kształtujące realia sektora energetycznego. Biznes zmaga się z wyzwaniami, jakimi są utrzymanie stabilności cen energii oraz konieczność inwestycji w jej czystsze źródła. Na sytuację wpływają także rosnące ceny paliw kopalnych, ograniczone zasoby oraz częste zmiany w obszarze regulacyjnym. Nasza wiedza w zakresie energetyki konwencjonalnej i odnawialnych źródeł energii pozwala nam na szerokie spojrzenie na branżę i otwiera na innowacyjne rozwiązania. Bogate doświadczenie zespołu w prowadzeniu projektów z zakresu obszarów regulacyjnych, kwestii spornych czy inwestycyjnych zapewnia kompleksową obsługę prawną, a tym samym sprawną realizację celów biznesowych każdego klienta z branży energetyki konwencjonalnej, odnawialnej, kogeneracyjnej, ciepłowniczej, gazowej czy paliw płynnych.

Infrastruktura 

Świadczymy kompleksowe usługi doradztwa prawnego w zakresie przygotowania i realizacji inwestycji budowlanych, w tym w szczególności w zakresie inwestycji infrastrukturalnych. Doradzamy w sprawach związanych z przygotowaniem inwestycji, takich jak uzyskanie niezbędnych decyzji administracyjnych, negocjacje umów związanych z realizacją inwestycji czy udział w postępowaniu w sprawie udzielenia zamówienia publicznego, bądź przygotowanie takiego postępowania. Świadczymy także usługi bieżącego doradztwa prawnego na etapie realizacji inwestycji oraz reprezentujemy klientów we wszelkich sporach powstałych w tym zakresie. Nasze doświadczenie pozwala nam skutecznie identyfikować obszary ryzyka związanego z realizacją inwestycji i minimalizować te ryzyka.

Jan Sakławski

partner, radca prawny
Więcej

dr Magdalena Porzeżyńska

radca prawny
Więcej

Monika Zglec

aplikantka radcowska
Więcej

Wojciech Modzelewski

prawnik
Więcej

Magdalena Michalik

prawnik
Więcej

Nasi klienci to:

 • przedsiębiorstwa obrotu energią elektryczną, ciepłem, gazem, paliwem,
 • operatorzy systemów dystrybucyjnych elektroenergetycznych i gazowych,
 • wytwórcy energii,
 • spółki wydobywcze ropy naftowej i gazu,
 • dostawcy technologii dla energetyki,
 • spółki działające w sektorze elektromobilności,
 • startupy pracujące nad rozwiązaniami dla branży energetycznej.

Zakres usług:

 • Doradztwo regulacyjne, korporacyjne i kontraktowe.
 • Prowadzenie negocjacji oraz sporów z organami regulacyjnymi lub innymi przedsiębiorstwami z branży energetycznej.
 • Opracowywanie ekspertyz i opinii prawnych na temat wpływu otoczenia regulacyjnego na działalność przedsiębiorstw energetycznych.
 • Reprezentacja w postępowaniach przed Prezesem Urzędu Regulacji Energetyki oraz Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.
 • Doradztwo i wsparcie w procesie pozyskania koncesji, zezwoleń oraz pozwoleń we wszelkich aspektach działalności dotyczącej energii elektrycznej i ochrony środowiska.
 • Przygotowanie dokumentacji prawnej inwestycji, w tym umowy o generalne wykonawstwo, zapytania ofertowe
  – w przypadku gdy inwestycja realizowana jest zgodnie z zasadą konkurencyjności, bądź dokumentacji przetargowej
  – w przypadku podmiotów zobowiązanych do stosowania PZP.
 • Kompleksowe wsparcie klientów w procesie przygotowania i realizacji różnego rodzaju inwestycji, w tym współpraca z inwestorem w procesie pozyskiwania niezbędnych zgód i zezwoleń, prowadzenie dialogu społecznego oraz mediacji podmiotami.

Zrealizowane działania

 • Doradztwo w procesie uzyskiwania tzw. białych certyfikatów na projekt z zakresu efektywności energetycznej o wartości ponad 8 mln euro dla klienta z branży spożywczej.
 • Sporządzenie opinii prawnej dotyczącej zgodności projektu tzw. ustawy antywiatrakowej z regulacjami UE dotyczącymi funkcjonowania OZE i dopuszczalności pomocy publicznej.
 • Reprezentacja przedsiębiorcy z sektora energetyki wiatrowej w postępowaniach przed Europejskim Trybunałem Obrachunkowym oraz KE.
 • Przygotowanie analiz due diligence dla projektów inwestycyjnych z zakresu energetyki odnawialnej, w tym na potrzeby uzyskania finansowania.
 • Doradztwo w procesie połączenia trzech operatorów farm wiatrowych w jeden podmiot ze wspólnym punktem przyłączenia.
 • Przygotowanie analizy prawo-podatkowej dotyczącej możliwości zbycia spółki posiadającej farmy wiatrowe w ramach procedury tzw. przygotowanej sprzedaży przedsiębiorstwa (prepack) uwzględniającej uzyskanego przez spółkę wsparcia z funduszy UE, a także aktualizacji księgowej i jej aktywów.
 • Doradztwo bieżące w procesach związanych z rozbudową infrastruktury tankowania CNG.
 • Reprezentacja Klientów w postępowaniach przed Prezesem URE oraz przed sądami powszechnymi w sprawach związanych z podwyższeniem cen energii.
 • Bieżące doradztwo inwestycyjne na rzecz jednego z największych operatorów sieci dystrybucyjnej gazu.
 • Kompleksowe wsparcie dewelopera w procesie realizacji inwestycji polegającej na wybudowaniu budynku mieszkalnego wielorodzinnego – wartość inwestycji – 40 mln PLN.
 • Wsparcie inwestora w negocjacjach i zawarciu umowy o generalne wykonawstwo inwestycji polegającej na budowie hali produkcyjnej – wartość inwestycji 50 mln PLN.
 • Wsparcie spółki typu SPV w procesie uzyskiwania koncesji na obrót energią elektryczną.
 • Wsparcie inwestora w procesie przygotowania inwestycji w zakład produkcyjny o wartości przekraczającej 200 mln PLN, w tym wsparcie w negocjacjach z gminą, w której został zlokalizowany zakład, wsparcie w procesie pozyskiwania zachęt inwestycyjnych.
 • Wsparcie inwestora w procesie przygotowania inwestycji w zakład produkcyjny zlokalizowany w specjalnej strefie ekonomicznej, w tym negocjacje z władzami strefy co do zakresu i warunków zwolnienia.
 • Kompleksowe wsparcie inwestora w procesie przygotowania inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego wielorodzinnego, w tym uzyskanie niezbędnych zgód i zezwoleń, rozwiązanie konfliktu z właścicielami sąsiednich działek.

Newsletter

Bądź na bieżąco. Otrzymuj od nas alerty prawne, aktualne komentarze oraz informacje o nowych publikacjach ekspertów z Kancelarii Brysiewicz i Wspólnicy.